معرفی رئیس دانشکده

1632

نام و نام خانوادگی : سرکارخانم دکتر فاطمه فرازی

سمتسرپرست  :  دانشکده دندانپزشکی

متخصص بیماری های دهان،فک وصورت 

شماره تماس : 31513333-058

آدرس :جاده ارکان- پردیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
از مجموع 40 رأی